Diagnoza dziecka 5 i 6 letniego

Diagnoza w Przedszkolu szansą na sukces w szkole

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki przeprowadzą analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole czyli diagnozę przedszkolną. Tą diagnozą zostają objęte wszystkie dzieci 5 i 6-letnie.

Celem diagnozy jest opracowanie systemu gromadzenia, analizy i przetwarzania informacji dotyczących rozwoju dzieci 5 i 6-letnich, który ma za zadanie pomóc:

Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Nauczycielom przy opracowaniu programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czym jest diagnoza?

Według M. Nawrot: „Diagnoza pedagogiczna jest opisem i wyjaśnieniem sposobów rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka, w tym zwłaszcza zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego."
Diagnoza stanowi punkt wyjścia pracy nauczyciela, pozwoli na uchwycenie wielkości zmian dokonanych w dziecku i określenie, co dalej należy zrobić by wspierać jego rozwój.
Metody diagnozowania rozwoju dziecięcego:

Najpełniejsze informacje o dziecku można uzyskać:

obserwując zachowania w różnych sytuacjach: zabawy spontaniczne, manipulacyjne, ruchowe, kiedy dziecko jest nie skrępowane obecnością dorosłego;
obserwując działania dzieci z udziałem nauczyciela: reakcja na obecność dorosłego, stosunek do zadań, motywacja, zasób wiadomości, metody pracy dziecka;
analizując wytwory działalności dziecka: rysunki, konstrukcje, układanki, które informują o emocjach dziecka, pozycji w rodzinie, wiedzy o świecie, usprawnieniu motorycznym, charakterze, rozwoju intelektualnym;
analizując wypowiedzi dziecka, udzielanie pomocy innym, co jest źródłem informacji o rozwoju języka;
Gromadzenie danych i informacji do diagnozy uzupełniamy rozmową z rodzicami, wywiadem, testem.

Etapy diagnozy:

Październik
Przeprowadzenie obserwacji wstępnej
Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem
Listopad
Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy
Listopad/maj
Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, współpraca ze specjalistami.
Maj/czerwiec
Diagnoza końcowa indywidualna i na poziomie grupy.
Przekazanie informacji rodzicom.
Rodzice będą systematycznie informowani o wynikach diagnozy, co pozwoli na ujednolicenie działań wspierających dziecko zarówno w domu jak i w przedszkolu.
Korzyści wynikające z przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej:

Wyrównanie startu szkolnego

Rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka.
Rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie, radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi i nowymi.
Indywidualizacja w doborze metod pracy.
Zapewnienie potrzebnych doświadczeń edukacyjnych i społecznych.
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

/S.Cz/

„Równy start to udzielenie takiej pomocy
i stworzenie takich warunków,
by dziecko mogło w pełni wykorzystać swe dotychczasowe doświadczenie
w procesie nabywania nowych wiadomości i umiejętności.”
- Prof. Anna Brzezińsk
Przedszkolowo.pl logo