Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEMIELNICY
NA LATA 2016/2017 – 2020/2021


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
 ustawie prawo oświatowe
 aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 Statucie Publicznego Przedszkola w Jemielnicy

Priorytety na lata 2016//2017 – 2020/2021

1. Budowanie skutecznego systemu współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców
3. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Promocja zdrowia i wyrabianie świadomości ekologicznej.

5. Ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci.

6. Dziecięca ekspresja werbalna.

7. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka jako warunku jego wszechstronnego rozwoju.

8. Twórczy przedszkolak
Wizja przedszkola

Nasze Przedszkole ciągle doskonali swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki
i meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
W celu ułatwienia dziecku porozumiewania się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń
i zabaw doskonalących mowę dziecka. Przedszkole prowadzi bezpłatne zajęcia logopedyczne. Preferuje pracę indywidualna i w małych zespołach.
Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, m.in. poprzez kultywowanie akceptowanych
w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych.
Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Pracownicy Przedszkola współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Wychowankowie maja wsparcie w nauczycielach. Nauczyciele każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich oczekiwania i potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko i zapewnia wszechstronny rozwój osobowości. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole stwarza warunki do nauki języka obcego. Oferta edukacyjna rozbudza w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość i ich ukryte zdolności. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. W Przedszkolu przestrzega się praw dziecka. Pracownicy dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Wspiera ich w działaniach wychowawczych i opiekuńczych. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Promuje swoje osiągnięcia. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja przedszkola

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym zapewniającym profesjonalna opiekę, edukację i wychowanie. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym. Zapewnia opiekę dzieciom, dba o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawę moralną oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Jest sprawnie zarządzana. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


Ogólne cele Przedszkola

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy Przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego:
1) przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,
2) procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się,
3) dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
4) dzieci są aktywne,
5) respektowane są normy społeczne,
6) nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
7) przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,
8) przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i z wieloma innymi instytucjami,
9) rodzice są partnerami przedszkola,
10) przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz zainteresowań,
11) przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
12) przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych
i wewnętrznych.

Sylwetka absolwenta Przedszkola
Dziecko kończące przedszkole:
1) jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
2) potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
3) potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.
4) Wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
5) jest zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
6) psiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
7) posiada umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
8) posiada umiejętność współpracy w grupie
9) posiada umiejętność radzenia sobie z trudnościami
10) jest tolerancyjne wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
11) jest samodzielność
12) wykazuje odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
13) posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
14) umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
15) rozumie, zna, przestrzega prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
16) nie obawia się:
- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko:
1) współdziała w grupie,
2) jest samodzielne,
3) jest kulturalne – zna dobre maniery,
4) posiada podstawową wiedzę o otaczającym go świecie,
5) potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
6) porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
7) przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
8) przestrzega norm i zasad społecznych,
9) posiada bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
10) odróżnia dobro od zła,
11) jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
12) ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Absolwent naszego Przedszkola to dziecko otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z niepowodzeniami. Dziecko kończące nasze Przedszkole dostrzega i szanuje potrzeby innych ludzi, odmienne postawy, przekonania, upodobania, symbole narodowe. Nie obawia się występować publicznie, dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami. Wykazuje się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Promocja przedszkola
Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. Od tego, jak placówka jest postrzegana, zależy liczba chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
Działania promocyjne obejmują:
1) organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
2) udział dzieci w konkursach
3) dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej,
4) realizację innowacji pedagogicznych,
5) stronę internetową przedszkola,

Preferowane metody pracy Przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:
1) Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
2) Metody ruch rozwijającego Weroniki Sherborne,
3) czynnościowe nauczanie matematyki,
4) metody aktywizujące i twórczego myślenia,
5) zabawy badawcze i doświadczenia,
6) pedagogikę zabawy KLANZA,
7) technikę mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych,
8) metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.

Systemy motywacji dzieci

W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.
Stosowane nagrody:
1) pochwała indywidualna,
2) pochwała na forum oddziału,
3) pochwała przed rodzicami,
4) oklaski,
5) emblematy,
6) przydział funkcji.

Stosowane kary:
1) brak nagrody,
2) upomnienie ustne,
3) czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
4) poinformowanie rodziców o zachowaniu.


Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami. Wspiera ich wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości
i umiejętności. Informują rodziców o sukcesach i problemach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają. Corocznie
w Przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami.
Formy współpracy obejmują: zebrania ogólne i grupowe, warsztaty dla rodziców, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, kącik dla rodziców, tablice informacyjne, galeria prac dziecięcych.
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.
Przedszkole akcentuje swoją odrębność poprzez własne tradycje, do których należy m.in.:
1) Pasowanie na Przedszkolaka,
2) Sprzątanie Świata,
3) Mikołajki,
4) Wigilia,
5) Bal Karnawałowy,
6) Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
7) Śniadanie Wielkanocne
8) Zajączek
9) Święto Rodziny – Dzień Mamy i Taty,
10) Dzień Dziecka.
11) Pożegnanie Starszaków

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka.
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę.
Przedszkole przywiązuje duże znaczenie do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno –moralnemu. Uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, Ojczyznę.
Szczególne miejsce w pracy Przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań Przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, akta że zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego
1) zebrania ogólne i oddziałowe,
2) Dni Otwarte Przedszkola,
3) zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
4) konsultacje i porady indywidualne,
5) kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
6) zajęcia otwarte dla rodziców,
7) uroczystości, konkursy.

System diagnozowania osiągnięć dzieci
1) przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
2) szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
3) bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
4) informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
5) półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
6) bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ( IPET),
7) dokumentowanie wyników obserwacji,
8) przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w Przedszkolu
1) prezentacja osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych),
2) teczki prac i innych dokumentów,
3) arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
4) kronika,
5) zdjęcia, filmy,
6) rozmowy.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora.
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
1) ankiet,
2) rozmów z nauczycielami, rodzicami,
3) obserwacji zajęć (hospitacji),
4) obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
5) kart oceny pracy nauczyciela,
6) arkusza samooceny,
7) innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena pracy przedszkola omawiane są na zebraniach analityczno – podsumowujących pracę Przedszkola odbywających się 2 razy w ciągu roku szkolnego.

Ewaluacja koncepcji

1) Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie:
po każdym roku pracy poprzez:
a) sprawdzenie, po każdym roku pracy, które działania określone w Koncepcji zostały zrealizowane,
b) w razie potrzeby wprowadzenie zmian w Koncepcji,
c) zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje,
2) po 5 latach na podstawie:
a) oceny efektów działania Koncepcji,
b) stopnia zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),
c) wniosków do dalszej pracy.
Przedszkolowo.pl logo