Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej

Pedagogika zabawy rozwinęła się w latach 70-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii jako metoda pracy z grupą, będąca wynikiem poszukiwań dróg wspierania rozwoju człowieka, polepszania komunikacji interpersonalnej oraz integracji grupy.
Zadaniem pedagogiki zabawy jest dostarczanie osobom pracującym z dziećmi metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnianiu pozytywnych uczuć, wspomagających samodzielną aktywność, wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, poprawiających komunikację i rozwijających współpracę w grupie, a także wywołujących refleksję nad własnymi doświadczeniami i przeżyciami.
Wiara w człowieka, w jego dobroć i potencjał twórczych możliwości, to podstawy metod pedagogiki zabawy. Nauczyciel, który zna i stosuje te metody może świadomie i kreatywnie inspirować działania wychowanków.
Zabawa jest najbardziej typową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Dziecko w trakcie zabawy tworzy coś nowego, czyni siebie i otaczający świat tym wszystkim, o czym marzy lub pragnie być.
Pedagogika zabawy ukierunkowuje organizowanie codziennych działań pedagogicznych. Za pomocą prostych przedmiotów codziennego użytku dziecko przenosi się w świat fantazji, bawi się i poznaje to, co dla niego niedostępne.

Pedagogika zabawy ma pewne zasady:
zapewia dobrowolność uczestnictwa,
uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania się,
uznaje pozytywne przeżycia jako wartości i unika rywalizacji,
posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu.
Realizacja tychże zasad w pedagogice zabawy służy wzmocnieniu motywacji uczenia się oraz motywacji do pracy w grupie.

Można wyodrębnić następujące rodzaje zabaw, stosowanych w pedagogice zabawy:
zabawy ułatwiające wejście w grupę – poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, poznanie powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,
zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne,
zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające pozna odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy,
gry dydaktyczne, polegające przedstawieniu treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwania rozwiązań według proponowanych reguł,
gry dyskusyjne, polegające na wymianie myśli, analizowaniu danego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników,
metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych osób,
drama – wykorzystująca gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia konkretnego problemu,
zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań,
zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięstw.
Przedszkolowo.pl logo