Raport z ewaluacji 2015/2016RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W JEMIELNICY
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Obszar I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLAWYMAGANIE 6
„Przedszkole wspomaga rozwój dzieci
z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji –
ze szczególnym naciskiem na realizację potrzeb pomocy logopedycznej wychowankom”
W roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy przeprowadzono ewaluację wewnętrzną. Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej jest wymaganie, które brzmi następująco: „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji – ze szczególnym naciskiem na realizację potrzeb pomocy logopedycznej wychowankom”. Do wymienionego wymagania w ramach pracy zespołowej nauczyciele opracowali pytania kluczowe. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono odpowiedzi na postawione pytania kluczowe, wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron oraz rekomendacje do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszego przedszkola. Poniżej przedstawiono odpowiedzi na postawione pytania kluczowe.


1. Pytanie kluczowe: W jaki sposób placówka rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci?


W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego dziecka, a informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Z ankiet kierowanych do nauczycieli (100%) wynika, iż rozpoznają oni możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego dziecka poprzez analizę zapisów w kartach przyjęć dziecka do przedszkola, obserwację aktywności dziecka, analizę wytworów prac dziecka, codzienną obserwację relacji dziecka w grupie przedszkolnej. Wśród innych działań podejmowanych w celu zdiagnozowania potrzeb swoich wychowanków nauczyciele (100% badanych) pozyskują informacje poprzez tworzenie sytuacji zadaniowych, przeprowadzenie wywiadów z rodzicami. Ważna jest dla nich również wymiana spostrzeżeń z innymi nauczycielami.
Nauczyciele podają, że cennym źródłem informacji o wychowankach są także orzeczenia i opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne. Wszystkie nauczycielki przyznają, że dokonują analizy tej dokumentacji. We wszystkich grupach wiekowych nauczycielki prowadzą wnikliwe i systematyczne obserwacje rozwoju dzieci. Dwa razy w roku w grupie dzieci 5 i 6-letnich nauczycielki dokonują diagnozy gotowości szkolnej. Wszyscy nauczyciele biorący udział w ankiecie deklarują, że współpracują ze specjalistami, rozmawiają z nimi i wymieniają informacje o wychowankach.
W wyniku prowadzonych systemowo działań rozpoznano trudności dzieci i ich deficyty rozwojowe, potrzeby społeczne i emocjonalne oraz ich predyspozycje.
Uogólniając powyższe dane można stwierdzić, że rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej wychowanków jest w naszej placówce ujednolicone. Nauczyciele wykorzystują różnorodne, ale podobne sposoby uzyskiwania potrzebnych informacji o dziecku.


2. Pytanie kluczowe: Jak nauczyciele planują pracę z dzieckiem, które wymaga indywidualnego wsparcia?

Pracę z dzieckiem, który wymaga indywidualnego wsparcia nauczyciele planują poprzez dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem do jego możliwości uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. Stosują metody aktywizujące, motywujące i wspierające do pracy. Stosowane metody i formy pracy wiążą się z następującymi działaniami:
 odpowiednim tempem pracy;
 pracą indywidualną w oparciu o opracowane programy dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka;
 różnicowaniem stopnia trudności podczas zajęć;
 indywidualnym sposobem motywowania dziecka poprzez dodatkowe komunikaty – wzmacnianie dziecka, pochwały, dostrzeganie wysiłku;
 rozłożeniem zadań na etapy;
 udostępnianiem materiałów do pracy rodziców z dzieckiem w domu;
 częstymi rozmowami z rodzicami mającymi na celu wskazanie, w jaki sposób pracować z dzieckiem.

3. Pytanie kluczowe: Jaki jest zakres współpracy przedszkola z instytucjami wspierającymi pracę nauczycieli?

Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami/placówkami specjalistycznymi w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i zakres tejże współpracy polega przede wszystkim na diagnozowania deficytów i zaburzeń rozwojowych dzieci, planowania i organizowania dla nich zajęć wspierających, uwzględniania zaleceń w procesie edukacyjnym i wychowawczym, informowania o nich innych nauczycieli i specjalistów. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z PPP organizowane jest w przedszkolu wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W sytuacjach koniecznych specjaliści z poradni prowadzą obserwacje podczas zajęć w celu zdiagnozowania dziecka.
Oprócz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ankietowani nauczyciele wymieniają jeszcze współpracę z logopedą w zakresie poprawy wymowy dzieci objętych pomocą logopedyczną. Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przedszkole współpracuje w zakresie rozpoznawania sytuacji rodzinnej dziecka i świadczeniu pomocy materialnej rodzinom, a także udzielania wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Ponadto nauczycielki podają, że współpracują z wychowawcami grup jak również z lekarzem medycyny rodzinnej w zakresie pogadanek profilaktycznych.
Nauczycielki deklarują, że współpracują także z rodzicami dzieci wymagających wsparcia. Bardzo często korzystają z informacji przekazywanych przez rodziców, prowadzona jest pedagogizacja rodziców, nauczyciele organizują także spotkania indywidualne dla rodziców jak również informują rodziców o możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspierają ponadto rodziców proponując spotkania ze specjalistami, udzielając rad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.
W swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkole systematycznie i efektywnie współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami. Współpraca ta najczęściej obejmuje wymianę informacji, doświadczeń, konsultacji ze specjalistami.

4. Pytanie kluczowe: Jakie formy pomocy uzyskały dzieci o specyficznych potrzebach?
Z analizy dokumentów wynika, iż przedszkole podejmuje różnorodne działania mające na celu rozwój dzieci. Dla dzieci wymagających indywidualnego wsparcia nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Dzieci o specyficznych potrzebach uzyskali w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej następujące formy pomocy:
 indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 zajęcia z psychologiem
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 zajęcia logopedyczne
 zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia.

5. Pytanie kluczowe: Jaka jest skuteczność podjętych działań?
Skuteczność podjętych działań to: przyrost umiejętności w odniesieniu do wstępnej diagnozy funkcjonowania dziecka, wzrost poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania, poprawa w rozwoju poznawczym i społecznym dzieci, wzrost poziomu zadowolenia rodziców i nauczycieli z wprowadzonych form pomocy, wzrost wzajemnego porozumienia.

WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron:
Mocne strony:
 Wszyscy nauczyciele pracując z dziećmi mają świadomość ich potrzeb, możliwości rozwojowych które zbierają na podstawie własnych spostrzeżeń, dokumentów, sytuacji edukacyjnych i wywiadów z rodzicami.
 W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną dziecka i wykorzystuje się wyniki przeprowadzonych diagnoz do planowania pracy z dzieckiem.
 Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dzieci poprzez zapewnienie im zajęć adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
 W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 Przedszkole skutecznie wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji. Wśród rodziców jest powszechne przekonanie, że wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
 Przedszkole prowadzi działania wspierające we współpracy z instytucjami, placówkami specjalistycznymi i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom pomocy zgodnej z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
 Nauczyciele indywidualizują cele zajęć, metody nauczania, w taki sposób, aby każde dziecko mogło osiągać sukces na miarę swoich możliwości.
Słabe strony
 Małe zaangażowanie rodziców na współpracę z logopedą.
 Możliwość udzielania specjalistycznej pomocy logopedycznej w przedszkolu jest zbyt mała w stosunku do potrzeb wychowanków.

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

 Należy nadal prowadzić zindywidualizowane podejście do każdego dziecka.
 Dzięki prowadzonej obserwacji i diagnozie wspierać dzieci, które tego potrzebują.
 Być w stałym kontakcie z rodzicami by na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w indywidualnej sytuacji dziecka.
 Zwiększenie godzin pracy zatrudnionych specjalistów, świadczących pomoc dzieciom z wadami wymowy.


Opracowała:
Melania Pinkawa
Przedszkolowo.pl logo