Raport z ewaluacji 2017/2018PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Obszar I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLAWYMAGANIE 3
„Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”W roku szkolnym 2017/2018 w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy i oddziałach zamiejscowych w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i Łaziskach przeprowadzono ewaluację wewnętrzną. Przedmiotem ewaluacji było wymaganie o następującej treści: „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Podstawową formą pozyskania informacji o badanym wymaganiu była ankieta, która została skierowana do nauczycieli oraz rodziców. Istotną metodą prowadzącą do uzyskania wiedzy czy dzieci
z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej była analiza dokumentacji przedszkola, tablica informacyjna dla rodziców jak
i strona internetowa placówki. Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

Pytanie 1.
Czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego?

Na podstawie przeprowadzonych ankiet dla rodziców i nauczycieli oraz analizy dokumentów wynika, iż w naszym przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Odpowiedzi z ankiet dla rodziców wskazują, że 70,9% ankietowanych rodziców zapoznała się z podstawą programową wychowania przedszkolnego udzielając w tej kwestii odpowiedzi tak. 25,3% ankietowanych rodziców deklaruje, że zdecydowanie tak zaznajomiła się z podstawą programową. Z kolei 2,5% rodziców stwierdza, że nie ma zdania na ten temat. Natomiast 1,3% badanej grupy wskazuje, że nie zapoznała się z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Zdecydowana większość badanych rodziców odpowiedziała, iż została zapoznana
z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustnie w czasie zebrania z rodzicami. Rodzice zapoznali się z podstawą programową wychowania przedszkolnego korzystając również ze strony internetowej przedszkola oraz z tablicy ogłoszeń. Jako inny sposób zaznajomienia się z podstawą programową wymieniono rozmowę z wychowawcą.
Analizując wyniki ankiety dla nauczycieli można stwierdzić, że wszyscy nauczyciele zapoznali się z treścią obowiązującej podstawy programowej na zebraniu Rady Pedagogicznej. Nauczyciele wskazali, iż z podstawą programową zapoznali się także na różnego typu szkoleniach, kursach jak i korzystając z internetu.
Zarówno w opinii nauczycieli jak i rodziców dzieci podczas pobytu w przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Podczas realizacji podstawy programowej dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności w czterech obszarach rozwoju:
- fizycznym,
- emocjonalnym,
- społecznym.
- poznawczym.
Najwięcej rodziców zadeklarowało, że w obszarze fizycznym dzieci najbardziej rozwijają samodzielność w zakresie czynności higienicznych i samoobsługowych. Kolejno rodzice wskazali, iż ich dzieci nabywają umiejętności prawidłowego opanowania chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania, doskonalą sprawność ruchową, wykonują podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy. Zdaniem nauczycieli w obszarze fizycznym dzieci inicjują również zabawy konstrukcyjne wznosząc konstrukcje z klocków – tworząc kompozycje z różnorodnych materiałów.
W zakresie obszaru emocjonalnego najwięcej ankietowanych rodziców zadeklarowało,
że w tymże obszarze dzieci najbardziej uczą się rozpoznawać i nazywać emocje. Szukają także wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych, wyrażają emocje i uczucia w sposób adekwatny do sytuacji, kształtują odpowiedni stosunek do świata przyrody. Ponadto dzieci nabywają umiejętności panowania nad emocjami. Nauczyciele uważają, że w obszarze emocjonalnym dzieci kształtują odporność emocjonalną potrzebną do radzenia sobie
w różnych sytuacjach.
Analizując wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców można stwierdzić,
że najwięcej badanych rodziców uważa, iż dzieci w obszarze społecznym przede wszystkim kształtują umiejętności współdziałania w grupie. Dzieci uczą się również przestrzegania zasad, reguł, postępowania w różnych sytuacjach, wyrabiają nawyki używania zwrotów grzecznościowych np. „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry”, uczą się sprawnego porozumiewania się z otoczeniem za pomocą komunikatów werbalnych i niewerbalnych, wyrażają szacunek wobec innych ludzi. Zdaniem nauczycieli w obszarze społecznym dzieci kształtują także poczucie przynależności społecznej do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej
i innych grup.
Zgodnie z opinią większości rodziców w obszarze poznawczym dzieci najbardziej rozwijają mowę. Ponadto rozwijają sprawność manualną, nabywają sprawności przygotowujące do czytania i pisania, wzbogacają wiedzę na temat świata przyrody, rozwijają czynności umysłowe takie jak: porównywanie, klasyfikowanie. Rozwijają aktywność poznawczą np. oglądanie książeczek, korzystanie z nowoczesnej technologii, nabywają orientacji w schemacie ciała, różnicowania strony lewej i prawej. Kształtują także ekspresję muzyczną – rozwijają poczucie rytmu, uczą się praktycznych umiejętności – śpiewać, grać na instrumentach oraz rozwijają umiejętności matematyczne. Nauczyciele dodają, że dzieci
w tymże obszarze kształtują również postawę patriotyczną.
Z ankiet skierowanych do rodziców wynika, że w razie trudności w nabywaniu przez dziecko wiadomości i umiejętności ma ono zapewnioną pomoc w przedszkolu - odpowiedzi tak udzieliło 70,89% ankietowanych rodziców. Zdecydowanie tak deklaruje 20,25% rodziców. 7,59% badanych rodziców wskazało, że nie ma zdania tym temacie. Zaś 1,27% ankietowanych uważa, że dziecko nie ma zapewnionej pomocy w razie trudności
w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

Pytanie 2.
Czy nauczyciele realizując podstawę programową uwzględniają zalecane warunki
i sposoby jej realizacji?

Z badania przeprowadzonego wśród nauczycieli przedszkola wynika, iż wszyscy nauczyciele znają, realizują oraz planują swoją pracę uwzględniając założenia podstawy programowej zgodnie z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji postawy programowej poprzez odpowiednią organizację dnia, uwzględnienie w rozkładzie dnia typowych dla wieku potrzeb, dostosowanie zajęć do aktualnych potrzeb wychowanków, indywidualizację procesu dydaktycznego, nieustanne diagnozowanie potrzeb i możliwości wychowanków, zapewnienie stałych pór zabawy, nauki, wypoczynku, organizowanie codziennych zajęć ruchowych uwzględnionych w rozkładzie dnia, stały kontakt z rodzicami – informowanie o trudnościach
i postępach dziecka, odpowiednią aranżację sali przedszkolnej umożliwiającą podejmowanie różnorodnych działań, dostęp do zabawek, miejsce do odpoczynku, celebrowanie posiłków, podejmowanie prac porządkowych, zapewnienie codziennego pobytu na świeżym powietrzu.
Jak wskazują wyniki przeprowadzonej ankiety - 74,7% ankietowanych rodziców wybierając odpowiedź tak potwierdziło, iż przedszkole zapewnia odpowiednie warunki przyczyniające się do rozwoju dziecka jak i realizacji podstawy programowej. Zdecydowanie tak deklaruje 19% badanych rodziców, zaś 3,8% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 2,5% rodziców uznało, iż przedszkole nie zapewnia odpowiednich warunków przyczyniających się do rozwoju dziecka i realizacji podstawy programowej.
Analiza dokumentacji pedagogicznej potwierdza, iż nauczyciele należycie planują zagospodarowanie czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej. Dzieci podlegają rytmowi dnia zgodnie z ramowym rozkładem dnia zarówno w grupie dzieci młodszych jak i starszych. Zapisy w dziennikach zajęć wszystkich oddziałów świadczą o tym, iż dzieci mają czas na różnoraką aktywność zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji. Odpowiednia ilość czasu przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne, aktywność ruchową na świeżym powietrzu oraz zabiegi higieniczne, samoobsługowe i inne czynności organizacyjne. Zarówno w grupach młodszych jak
i starszych dzieci mają czas na relaks i odpoczynek. Czas i rodzaj odpoczynku dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci.
Z analizy planów miesięcznych dla poszczególnych grup wynika, iż zawierają one tematy kompleksowe na każdy tydzień, a w nich temat dnia, formy aktywności dzieci, cele dnia
i realizację podstawy programowej.
Zapisy dokonywane przez nauczycieli w dziennikach są zgodne z planami miesięcznymi oraz warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Punkty z podstawy programowej wpisywane są przy każdym rodzaju zajęcia proponowanego przez nauczycieli. Ponadto nauczyciele na bieżąco wypełniają kartę realizacji podstawy programowej zaznaczając w niej miesiąc realizacji umiejętności zawartej w podstawie programowej.
Analizując protokoły zebrań z rodzicami wynika, iż nauczyciele informują rodziców
o zadaniach dydaktyczno-wychowawczych jakie realizowane są w przedszkolu. Nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i angażują ich do kształtowania u dziecka zawartych tam wiadomości i umiejętności. Ponadto nauczyciele informują rodziców o różnorodnych projektach, programach, wycieczkach, uroczystościach, które odbywają się w przedszkolu i dzięki którym ich dzieci wzbogacają wiedzę
i umiejętności zawarte w obszarach określonych w podstawie programowej.
68,3% ankietowanych rodziców odpowiadając tak zadeklarowała, że jest zadowolona
z metod i form pracy stosowanych przez nauczycieli w pracy z dziećmi. 22,8% rodziców odpowiada, iż zdecydowanie tak jest zadowolona z metod i form pracy stosowanych
w przedszkolu, a 8,9% nie ma zdania w tym temacie.Pytanie 3.
W jaki sposób diagnozuje się i analizuje wiedzę i umiejętności dzieci określone
w podstawie programowej, uwzględniając ich możliwości rozwojowe?

Z analizy ankiet wynika, że wszyscy nauczyciele (100%) diagnozują i analizują wiedzę
i umiejętności dzieci określone w podstawie programowej uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Ośmioro nauczycieli odpowiedziało, iż diagnozuje wiedzę i umiejętności dzieci systematycznie według potrzeb, zaś dwoje nauczycieli diagnozuje dzieci raz w semestrze.
W przedszkolu prowadzone są obserwacje dziecka, a wyniki odnotowywane są w kartach obserwacji 3,4,5–latka. Arkusze obserwacji zostały opracowane przez nauczycieli naszego przedszkola. W przedszkolu prowadzona jest także diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci
6-letnich. Diagnoza ta podzielona jest na dwa etapy: diagnozę jesienną i wiosenną.
Nauczyciele monitorując osiągnięcia dzieci proszą ich o wypowiedzenie się, zbierają informacje zwrotne od dzieci, analizują wytwory dziecka, prowadzą rozmowy z rodzicami, zadają pytania podczas prowadzonych zajęć. Poza tym nauczyciele prowadzą obserwację zachowań dziecka, wymieniają się spostrzeżeniami z innymi nauczycielami, stwarzają możliwość zadawania pytań, sprawdzają, w jaki sposób dzieci wykonują zadania, prowadzą karty obserwacji dziecka, przeprowadzają diagnozę dojrzałości szkolnej, dokumentują indywidualne postępy dzieci.
Odpowiedzi z ankiet dla rodziców wskazują, że 68,4% ankietowanych rodziców udzielając odpowiedzi tak jest zdania, że przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka. Zaś 15,2% rodziców deklaruje, iż zdecydowanie tak nasza placówka rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka, a 13,9% rodziców badanej grupy wskazała, że nie ma zdania w tym temacie. Natomiast 2,5% rodziców twierdzi, że przedszkole nie rozpoznaje potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka.

Pytanie 4.
W jaki sposób rodzice informowani są o osiągnięciach dzieci i ich umiejętnościach?

Według zebranych informacji z ankiet dla rodziców wynika, iż znacząca część rodziców informowana jest o postępach i osiągnięciach swojego dziecka podczas kontaktów indywidualnych. Nieco mniej rodziców deklaruje, iż informacje o osiągnięciach swojego dziecka uzyskuje dzięki galerii prac dziecka, która prezentowana jest na gazetce w szatni przedszkolnej. Kolejno ankietowani rodzice wskazali zebrania z rodzicami, uroczystości
i spotkania okolicznościowe, stronę internetową przedszkola, ocenę gotowości szkolnej dziecka, zajęcia otwarte oraz konsultacje ze specjalistą np. logopedą. Rodzice dzieci podejmujących naukę w szkole otrzymują pisemną informację o gotowości szkolnej swojego dziecka. Wszyscy nauczyciele informują rodziców o postępach ich dziecka. Nauczyciele wskazali, iż przekazują rodzicom informacje głównie poprzez kontakty indywidualne.
Nauczyciele prezentują osiągnięcia i umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych, gdzie pokazują to czego się nauczyły (recytowanie wierszyków, śpiewanie piosenek). W przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców w trakcie których mają oni możliwość obserwacji swoich dzieci podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Osiągnięcia dzieci prezentowane są również w formie galerii prac zamieszczonej na gazetce w szatni przedszkolnej. Dzieci prezentują swoje osiągnięcia zarówno
w przedszkolu jak i w środowisku lokalnym (Martinsfest, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, Dożynki). Przedszkolaki prezentują swoje umiejętności także poprzez udział w konkursach np. plastycznych, sportowych co potwierdzone jest wieloma dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Osiągnięcia przedszkolaków przedstawione są na stronie internetowej placówki oraz w kronice przedszkolnej.

Pytanie 5.
W jaki sposób nauczyciele wdrażają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci?

W naszym przedszkolu wszyscy nauczyciele (100%) monitorują i analizują osiągnięcia dzieci wynikające z podstawy programowej. Wnioski z prowadzonej analizy osiągnięć wychowanków prezentowane są podczas zebrań Rady Pedagogicznej. W każdym protokole znajdują się wnioski wyciągane z poprzedniego posiedzenia rady. Na podstawie przeprowadzanych badań i analiz formułuje się i wdraża wnioski w celu podnoszenia jakości procesu edukacyjnego.
Wnioski z analizy osiągnięć dzieci nauczyciele wykorzystują do planowania
i prowadzenia pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi, dostosowania odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości dzieci jak i do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne). Zajęcia wymienione powyżej odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej. Wnioski z analiz służą także do ustalenia kierunku indywidualnej pracy
z dzieckiem wymagającym dodatkowego wsparcia w rozwoju jak również przekazywania informacji rodzicom o trudnościach i postępach w rozwoju dziecka. Ponadto wnioski
z analizy osiągnięć dzieci nauczyciele wykorzystują do rozwijania zainteresowań dzieci oraz organizacji zajęć dodatkowych. W oparciu o uzyskane informacje od rodziców przedszkole rozwija umiejętności i zainteresowania dzieci - tak odpowiedziało 68,4% badanych rodziców. 15,2% ankietowanych rodziców twierdzi, iż zdecydowanie tak dzieci rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności podczas pobytu w przedszkolu, a 6,4% rodziców wskazało,
iż nie ma zdania w tym temacie. W wyniku prowadzonych analiz osiągnięć dzieci nauczyciele doskonalą swoją pracę zawodową, uatrakcyjniają zajęcia, pobudzają dzieci do dalszej pracy motywując ich różnymi mniej znanymi metodami i formami pracy, chwalą nawet za najmniejsze osiągnięcia. Wnioski przedstawiane są w sprawozdaniach podsumowujących pracę dydaktyczno - wychowawczą w I i II semestrze.

WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron:

Mocne strony:
1. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki przyczyniające się do rozwoju dziecka.
3. Nauczyciele uwzględniają w swojej pracy zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
4. W przedszkolu diagnozuje się i analizuje wiedzę i umiejętności każdego dziecka.
5. Rodzice zapoznawani są z wynikami diagnozy osiągnięć dziecka.
6. W wyniku rozpoznanych potrzeb dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
7. Nauczyciele dokumentują pracę indywidualną i zespołową w dziennikach zajęć.
8. Rodzice najczęściej informowani są o postępach swojego dziecka podczas kontaktów indywidualnych.
9. Realizowane projekty, programy, wycieczki wzbogacają wiedzę i umiejętności dzieci.
10. Wnioski z analiz osiągnięć dzieci nauczyciele wykorzystują do ustalenia kierunku pracy z dzieckiem, przekazywania informacji rodzicom o trudnościach i postępach
w rozwoju dziecka.
11. Wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

Słabe strony:
1. Są rodzice, którzy twierdzą, że nie zawsze dzieci mają zapewnioną pomoc w razie trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
2. Dwoje rodziców twierdzi, że przedszkole nie zapewnia odpowiednich warunków przyczyniających się do rozwoju dziecka i realizacji podstawy programowej.
3. Działania wspierające dzieci nie zawsze przynoszą pożądany skutek z uwagi na brak współpracy niektórych rodziców.
Wnioski, które należy uwzględnić w planowaniu działań przedszkola
1. Dalsze kontynuowanie działań podejmowanych przez nauczycieli obecnie.
2. Informowanie rodziców na temat stosowanych form i metod pracy z dziećmi
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb w kontaktach indywidualnych.
3. Informowanie rodziców o terminach spotkań i konsultacji w przedszkolu. Zadbać, aby każdy rodzic został zaproszony na konsultacje, potwierdził również jeżeli nie chce
z niej skorzystać.
4. Ścisła współpraca z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.
5. Dbanie o rzetelny i wyraźny przepływ informacji nauczyciel - rodzic dotyczący postępów jak i trudności dziecka.
6. Dalsze wzbogacanie sal w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne (materiały edukacyjne, plansze, układanki, puzzle, zabawki), aby w dalszym ciągu utrzymywać duży poziom w zakresie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Opracowała:
mgr Melania Pinkawa

Przedszkolowo.pl logo