Raport z ewaluacji 2018/2019

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Obszar I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA


WYMAGANIE 9
„Rodzice, jako partnerzy przedszkola”
Ważnym elementem w edukacji przedszkolnej jest systematyczne przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, mających na celu zorientowanie się w interesującym nas temacie oraz wyciągnięcie podstawowych wniosków. Tematem niniejszego badania było: „Rodzice, jako partnerzy przedszkola”. Zakres badawczy, który dotyczył tematu, opierał się o cztery pytania kluczowe, według których została przeprowadzona analiza: W jaki sposób przedszkole wykorzystuje sugestie rodziców, by doskonalić w przedszkolu proces dydaktyczno- wychowawczy, W jaki sposób przedszkole wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci, W jakim stopniu rodzice współdecydują o sprawach przedszkola, W jakim stopniu rodzice uczestniczą w życiu przedszkola. Badanie zostało przeprowadzone w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy i oddziałach zamiejscowych - w Łaziskach, w Gąsiorowicach, w Centawie i w Barucie. Narzędziem ewaluacji były kwestionariusze ankiet przygotowane odpowiednio dla rodziców - których łączna liczba wyniosła 102 (100%), nauczycieli- ogółem 10 sztuk oraz poprzez kwestionariusz wywiadu z dyrektorem placówki.
Niniejsze opracowanie wyników ankiet, opierać się będzie o pytania kluczowe.
1. W jaki sposób przedszkole wykorzystuje sugestie rodziców, by doskonalić w przedszkolu proces dydaktyczno- wychowawczy?
Według osób ankietowanych, aż 71% (czyli 72 wskazania) wskazało odpowiedź tak, przy pytaniu dotyczącym „(…)stwarzania możliwości do wyrażania opinii przez rodziców na temat procesu dydaktycznego- wychowawczego”. Z kolei odpowiedź zdecydowanie tak wybrało 16% rodziców, czyli 16 wskazań. Natomiast neutralną odpowiedź nie mam zdania, wytypowało już tylko 13% ogółu, czyli 14 odpowiedzi.
Kolejnym pytaniem, które opierało się na powyższym pytaniu kluczowym było „Czy Pani/Pana zdaniem sugestie rodziców brane są pod uwagę w planowaniu procesu dydaktyczno- wychowawczego?”. Tutaj znów odpowiedzią najczęściej wybieraną przez respondentów, było tak, gdzie odpowiedź tą wskazało 62% ogółu, czyli 63 odpowiedzi. Kolejną najwyższą liczbą było 24% (25 wskazań) przy odpowiedzi nie mam zdania. Kolejno zdecydowanie tak wskazało 14% rodziców (14 odpowiedzi).
Nauczyciele podkreślają, iż poprzez częste i otwarte kontakty z rodzicami poznają ich oczekiwania i sugestie, co ułatwia nauczycielom planowanie ich pracy.
Z kolei z informacji, które udzieliła pani dyrektor, wynika, iż rodzice swoje sugestie mogą przedstawiać na „różnego rodzaju spotkaniach czy zajęciach”. Podkreśla jednak bardzo wyraźnie ważność wszelkich potrzeb oraz inspiracji rodziców, gdyż to właśnie one „doskonalą proces dydaktyczno- wychowawczy w (…) przedszkolu”. Wszelkie sugestie są brane pod uwagę, jednak by odpowiednie zadanie mogło zostać wprowadzone w życie przedszkolne, są tworzone ankiety dla rodziców, z których można się dowiedzieć więcej na temat danego pomysłu oraz w jaki sposób wdrożyć go do programu. Na końcu pani dyrektor podkreśla ważność rodziców, ale i swoich nauczycieli, gdyż stwierdza, iż „proponowane zadania są zgodne z oczekiwaniami rodziców, ale i także nauczycieli naszej placówki”.
Następnie rodzice zostali zapytani odnośnie „(…) sposobu wyrażania swoich spostrzeżeń, uwag dotyczących procesu dydaktyczno- wychowawczego”. Było to pytanie wielokrotnego wyboru, gdzie łączna liczba wskazań poszczególnych odpowiedzi wyniosła 172. W niniejszym pytaniu najwięcej odpowiedzi, bo aż 82% (84 wskazania) dotyczyło odpowiedzi codzienny kontakt z nauczycielkami (poprzez przyprowadzanie i odbieranie dziecka). Prawie połowa badanych (48%- 49 odpowiedzi) udzieliła odpowiedzi rozmowy podczas zebrań ogólnych, oraz 21%, czyli 21 wskazań wyraża swoje opinie poprzez wypełnianie ankiet. Następnie kolejno respondenci wskazali (9% , czyli 9 wskazań) na odpowiedź imprezy i uroczystości przedszkolne, 5% (5 wskazań) poprzez rozmowy indywidualne z dyrektorem, następnie tylko 3% ankietowanych, czyli 3 wskazania dotyczyły kontaktu telefonicznego, natomiast najmniej wskazań, bo 1%, czyli jedna osoba, wskazała odpowiedź strona internetowa przedszkola.
Analizując wyniki ankiet dla nauczycieli w pytaniu „Sugestie rodziców są brane pod uwagę
w organizowaniu procesu wychowawczo- dydaktycznego, wszystkie nauczycielki pozytywnie zasugerowały odpowiedź, gdyż 70% (7 nauczycielek) wskazało odpowiedź zdecydowanie tak, a pozostałe 30% zaznaczyło tak.
Kolejne pytanie dotyczyło „stwarzania przez przedszkole możliwości wyrażania opinii na temat procesu wychowawczo- dydaktycznego”. Tutaj prawie wszystkie Panie, bo 90% uznało za odpowiedź poprawną wyrażenie zdecydowanie tak. Natomiast tylko jedna (10%) z ankietowanych wskazała odpowiedź tak
2. W jaki sposób przedszkole wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci?
Kolejne pytanie kluczowe dotyczyło działań przedszkola, przez jakie wspiera rodziców
w procesie wychowywania dzieci. Pierwsze pytanie odnoszące się do niniejszego zakresu badawczego, brzmiało „Czy działania przedszkola wspierają rodziców w procesie wychowania dzieci”? Żaden
z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi zdecydowanie nie. Tylko jedna osoba, 1% badanych, wskazało odpowiedź nie, natomiast 10% respondentów (10 odpowiedzi) udzieliło odpowiedzi neutralnej, iż nie mają zdania. Pozytywnie na to pytanie udzieliło odpowiedzi, aż 66% osób (68 ankietowanych), zaznaczając odpowiedź tak, natomiast odpowiedzi zdecydowanie tak udzieliło 23% osób badanych, czyli łącznie 23 respondentów.
Z przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem placówki przedszkolnej, odpowiadając na pytanie „czy w przedszkolu są prowadzone specjalne działania mające na celu wspieranie rodziców
w procesie wychowania dzieci?”, wynika, iż placówka jak najbardziej prowadzi takie działania, oraz że „ważniejsze sugestie rodziców, stanowiące istotę ulepszenia naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej, są wprowadzane w życie”. Jednak głównym punktem działań jest tworzenie planu pracy przedszkola, koncepcji pracy placówki czy planów pracy nauczycieli w oparciu o sugestie rodziców.
W następnym pytaniu rodzice mieli za zadanie wskazać odpowiedzi wyrażające sposoby, przez które ich zdaniem, „(…) przedszkole wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci”. Najwięcej odpowiedzi, bo aż 77% (81 wskazań), dotyczyło wymiany informacji na temat funkcjonowania dziecka przedszkole- dom. Kolejną odpowiedzią, która miała największą liczbę wskazań była kolejno: wychowanie do uczestnictwa w kulturze(wycieczki, wyjazdy) - 47, czyli 42% respondentów, następnie prowadzenie terapii logopedycznej - 44 odpowiedzi (40% ankietowanych) i 41 wskazań (39%) dotyczyło odpowiedzi udzielanie wskazówek do pracy wychowawczej z dzieckiem w domu. Następnie propozycję uwzględnianie potrzeb dziecka wybrało 26% rodziców, czyli 28 wskazań, stronę internetową przedszkola zaznaczyło już tylko 21% osób (22 wskazania), odpowiedź kierowanie dzieci na konsultacje do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej uwzględniło w swoich wyborach 18% osób ankietowanych (czyli 19 wskazań), umieszczanie porad w „Kąciku dla Rodziców” wybrało 15 respondentów (14%). Natomiast żaden z rodziców nie wskazał w swoich odpowiedziach własnych sugestii, które mógł wyrazić w propozycji inne, jakie?.
Pani dyrektor, w odpowiedzi na pytanie, dotyczące „konkretnych działań podejmowanych przez przedszkole, by pomagać rodzicom w wychowywaniu ich pociech, wymienia istotę odpowiedniej pedagogizacji rodziców opartej na najnowszych badaniach oraz nowinach z zakresu pedagogiki. W placówce odbywa się to głównie poprzez organizację spotkań warsztatowych oraz gazetki przedszkolne, broszury czy czasopisma. Podkreśla także ważność wykwalifikowanego personelu, który służy poradą z zakresu „terapii pedagogicznej, logopedii czy tyflopedagogiki”. W wywiadzie pani dyrektor bardzo wyraźnie stwierdza, że „placówka dobrze współpracuje z rodzicami”, dlatego mimo wszystko, najodpowiedniejszy jest kontakt bezpośredni z nauczycielem oraz szczera rozmowa, dzięki której okaże się najwięcej wsparcia oraz zrozumienia.

3. W jakim stopniu rodzice współdecydują o sprawach przedszkola?
Na podstawie przeprowadzonych ankiet z rodzicami i nauczycielami można stwierdzić,
że rodzice współdecydują o sprawach placówki oraz uczestniczą w jej działaniach. Rodzice
we współpracy z nauczycielami podejmują szereg decyzji dotyczących dalszej pracy przedszkola.
Swoje opinie i sugestie rodzice zgłaszają podczas zebrań, spotkań z nauczycielami, dyrektorem. Sugestie rodziców są uwzględniane w działaniach wychowawczych i organizacyjnych przedszkola. Nauczyciele włączają rodziców w realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez prezentację zawodów rodziców, pomoc w organizowaniu kącików zabaw, zbieranie materiałów i pomocy dydaktycznych. W porozumieniu z nauczycielami współdecydują przy organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych i grupowych. Istotnym organem w przedszkolu jest powołana rada rodziców. Podjęte decyzje i opinie przez radę rodziców w znacznym stopniu wpływają na jakoś oferowanych usług i udzielanej pomocy, wzbudzają świadomość współdecydowania i bycia w pełni partnerami. Współpraca z rodzicami oparta jest na życzliwości, partnerstwie, budzi zaufanie do przedsięwzięć i działalności. Poprzez różnorodne formy współpracy z rodzicami grono pedagogiczne dąży do tego, aby rodzice poczuli się współgospodarzami placówki.
Pytając ankietowanych rodziców czy mają „(…) poczucie, że nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na opinie rodziców dotyczące działalności przedszkola” nie wykazało odpowiedzi zdecydowanie nie, natomiast wskazanie tak zaznaczyło aż 73% badanych, czyli ogółem 75 ankietowanych. Z kolei zdecydowanie tak wykazało 21% badanych, czyli 21 wskazań. Z kolei 5% rodziców odpowiedziało, iż nie ma zdania na ten temat. Jedynie 1% badanych rodziców wskazało na odpowiedź nie, twierdząc, że nauczyciele i inni pracownicy przedszkola nie są otwarci na opinie dotyczące działalności przedszkola.
Jak wskazują wyniki przeprowadzonej ankiety 51% rodziców jest zadowolona ze współpracy
z przedszkolem i tym samym udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak. Z kolei odpowiedź tak wybrało 45% respondentów. 4% stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.
4. W jakim stopniu rodzice uczestniczą w życiu przedszkola?
Pytając rodziców w ankiecie czy „(…) powinni uczestniczyć w życiu przedszkola 55% ankietowanych rodziców wskazało odpowiedź tak. Zdaniem 38% badanych rodziców twierdzi, iż zdecydowanie tak rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola. Z kolei 6% respondentów nie ma zdania na ten temat, tylko 1% badanej grupy wskazując na odpowiedź nie uważa, że rodzice nie powinni uczestniczyć w życiu przedszkola.
Z przeprowadzonych ankiet wynika, że rodzice chętnie angażują się w życie przedszkola. Rodzice udzielając odpowiedzi na pytanie „Czy angażuje się Pan/ Pani w życie przedszkola?” zdecydowana większość ankietowanych rodziców, bo aż 77% udzieliła odpowiedzi tak, natomiast odpowiedzi zdecydowanie tak wskazało jedynie 11% badanych osób. Z kolei 9% rodziców deklaruje, że nie mam zdania w tym temacie. Zaś 2% ankietowanych rodziców odpowiedziało, że nie angażuje się w życie przedszkola. Żaden z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi zdecydowanie nie. Brak odpowiedzi udzielił tylko 1% badanych osób.

Rodzice angażują się w życie przedszkola poprzez:
 przygotowanie dziecka do udziału w imprezach, uroczystościach przedszkolnych – 84%
 udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole (festyny itp.) – 48%
 udział w zajęciach otwartych – 46%
 udział w zebraniach i konsultacjach – 45%
 wsparcie rzeczowe przedszkola – 20%
 działalność w radzie rodziców – 16%
 wycieczki (rola opiekuna) – 14%
 prace użyteczne na rzecz przedszkola – 6%
 wykonywanie prac z dzieckiem na konkursy plastyczne – 5%
 współprace merytoryczną z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami – 5%
 zorganizowanie spotkania w sprawie doradztwa zawodowego – 1%
Z pozyskanych informacji wynika, iż duża część rodziców - 72% ma kontakty z przedszkolem codziennie. Mniejsza część ankietowanych osób, a więc 19% deklaruje, iż przedszkolem kontaktuje się kilka razy w tygodniu. Natomiast 3% rodziców wskazuje na kontakty z przedszkolem raz w miesiącu. Tyle samo, a więc 3% wskazuje na rzadziej niż raz w miesiącu. 1% badanej grupy nie udzieliło żadnej odpowiedzi w tym temacie.
Nauczyciele proponują rodzicom możliwość korzystania z różnych form współpracy. Są to: rozmowy indywidualne – konsultacje, zajęcia otwarte dla rodziców, pogadanki o zawodach, jakie wykonują rodzice, udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, wycieczki, zebrania ogólne i grupowe, kącik dla rodziców, strona internetowa – Facebook, konsultacje indywidualne, dni otwarte, spotkania warsztatowe, festyny, kontakt telefoniczny, wycieczki - zachęcanie do roli opiekuna podczas wyjazdów, współpraca z radą rodziców, wystawa prac plastyczno-technicznych dzieci, prace użyteczne dla przedszkola, angażowanie się w udział w konkursach.
Z analizy ankiet wynika, że z proponowanych form współpracy najwięcej, bo aż 91% rodziców najczęściej korzysta z rozmów indywidualnych z nauczycielem. 54% ankietowanych rodziców bierze udział w zebraniach ogólnych, zaś 34% badanych najczęściej uczestniczy w imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Nieco mniej, bo 32% korzysta z zajęć otwartych dla rodziców, a 24% respondentów uczestniczy w zebraniach grupowych. Z kolei 17% ankietowanych rodziców, deklaruje, że uczestniczą w rozmowach z dyrektorem. Natomiast 12% rodziców wskazuje na kącik dla rodziców. 10% badanych rodziców deklaruje, iż spotkania ze specjalistami (z logopedą) są najczęstszą formą z jakich korzystają w przedszkolu. Tyle samo, a więc 10% rodziców stwierdza, że najczęściej wybiera uczestnictwo w radzie rodziców, nieco mniej, bo 8% ankietowanych wskazało na wycieczki. Wszystkie te działania są bardzo ważne, bowiem przybliżają rodzicom pracę, koncepcję i wizję przedszkola, pozwalają na wspólne zintegrowanie się, podejmowanie wspólnych działań, wzbudzenie zaufania do przedszkola, pracowników.
Analizując wyniki ankiet dla rodziców można stwierdzić, że rodzice źle oceniają co niektóre formy współpracy z rodzicami. Są nimi: spotkanie ze specjalistami (4%), udział w imprezach i uroczystościach (3%), kącik dla rodziców (2%). Najlepiej ocenianą formą współpracy okazała się rozmowa indywidualna z nauczycielem (50%). Rodzice bardzo dobrze cenią sobie także udział w imprezach i uroczystościach (46%), zajęcia otwarte dla rodziców (44%).
Nauczyciele bardzo pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami, którzy chcą angażować się w życie przedszkola. Zdaniem nauczycieli rodzice są otwarci, ufni i chętni do współpracy. W oparciu o uzyskane informacje w ramach rozpoznawania potrzeb rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem przez nauczycieli 90% deklaruje, iż zdecydowanie tak rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie tejże współpracy, a 10% uznało kategorię odpowiedzi tak za oczywistą.
Nauczyciele określają współpracę rodziców z przedszkolem jako partnerską. Podkreślają,
iż ogólna zgodność między celami i wartościami przekazywanymi w przedszkolu jest niezwykle ważna. W opinii pani dyrektor rodzice chętnie angażują się we współpracę z przedszkolem, są otwarci i chętni do współpracy. Aktywnie uczestniczą w organizacji życia przedszkola. Pani dyrektor wyraża swoje zadowolenie ze współpracy z rodzicami, podkreślając jednocześnie, że efektem tej współpracy jest nie tylko obustronne zadowolenie, ale także podnoszenie jakości pracy przedszkola.
Jak wynika z informacji pozyskanych w ankiecie dla nauczycieli rodzice chętnie angażują się w życie grupy i przedszkola poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach otwartych, pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdów na basen, a także poprzez działania podejmowane w zakresie kompetencji rady rodziców jak i doposażenie dzieci w przybory i materiały potrzebne do zajęć. Ponadto rodzice angażują się w pomoc w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych
(np. pomoc w przygotowywaniu strojów dla dzieci), prezentację ciekawych zawodów rodziców podczas zajęć, jak również poprzez pomoc w zagospodarowywaniu kącików w sali. Rodzice interesują się bieżącymi sprawami swoich dzieci, chętnie przynoszą rzeczy, które są potrzebne do konkretnych zajęć. Nauczyciele określają współpracę z rodzicami jako dobrą, satysfakcjonującą. Podkreślają, iż dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie wpływają pozytywnie na rozwój dziecka, a także wzmacnia oddziaływania wychowawcze i dydaktyczne. Poza tym przyczynia się również
do wzrostu prestiżu przedszkola. Rodzice regularnie wspierają różnorodne inicjatywy i działania na rzecz przedszkola. Jak wynika z ankiet dla nauczycieli rodzice włączani są także do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.
Pani dyrektor wymienia kluczowe czynniki, które decydują o efektywnej współpracy
z rodzicami. Są to przede wszystkim: zaufanie i szacunek, partnerski i życzliwy stosunek do rodziców, dobra atmosfera, otwartość na ich pomysły i pomoc, gotowość niesienia pomocy i służenia radom w sytuacjach trudnych jak również komunikatywność pracowników. Przeprowadzona analiza wyników badań wśród nauczycieli dotyczących zadowolenia ze współpracy rodziców z przedszkolem, wskazuje, że 70% nauczycieli zdecydowanie tak jest zadowolona ze współpracy, a 30% deklaruje również swoje zadowolenie jednocześnie udzielając odpowiedzi tak.WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron:

Mocne strony:
1. Przedszkole stwarza możliwości do wyrażania własnych opinii przez rodziców na temat pracy dydaktyczno- wychowawczej. Ponadto w tracie planowania procesu dydaktyczno- wychowawczego sugestie rodziców są brane pod uwagę.
2. Najczęściej spostrzeżenia rodziców oraz uwagi dotyczące procesu dydaktyczno-wychowawczego są wyrażane poprzez codzienny kontakt rodzica z nauczycielkami, co wskazuje na otwartość pracowników oraz dobre stosunki na linii rodzic – przedszkole. Spostrzeżenia oraz uwagi rodziców nie są anonimowe, co wskazuje na brak strachu oraz duże zaufanie do przedszkola.
3. Nauczyciele rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem.
4. Działania przedszkola wspierają rodziców w procesie wychowania dzieci. Jednym
ze sposobów przedszkola na wspieranie rodziców w tym procesie jest nie tylko wymiana informacji
na temat funkcjonowania dziecka na linii przedszkole – dom, a także poprzez kierowanie dzieci
na konsultacje do poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
5. Przedszkole uwzględnia potrzeby dziecka w trakcie wspierania rodziców w procesie wychowania ich pociech.
6. Nauczyciele są zadowoleni z kontaktów z rodzicami a pozyskiwane informacje wykorzystują do planowania pracy dydaktyczno - wychowawczej, co sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci.
7. Znaczna część rodziców angażuje się w życie przedszkola najczęściej poprzez przygotowanie dziecka do udziału w imprezach, uroczystościach przedszkolnych.
8. Rodzice interesują się tym, co dzieje się w przedszkolu. Współdecydują o sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych przez przedszkole działaniach.
9. Rodzice są zapraszani do współpracy i zachęcani do podejmowania działań w wielu obszarach funkcjonowania. Jedną z podstawowych wartości tej współpracy jest dobrowolność ze strony rodziców oraz wybór rodzaju współpracy zgodnie z ich potrzebami i preferencjami.
10. Rodzice czują się partnerami przedszkola i obdarzają nauczycieli zaufaniem, wykazując zrozumienie dla ich próśb, sugestii i uwag, co prowadzi do dobrej współpracy.

Słabe strony:
1. Niektórzy rodzice(4) nie są zadowoleni z współpracy ze specjalistą – logopedą.
2. Nie wszyscy rodzice oceniają jedną z form współpracy pozytywnie, a jest to udział
w imprezach i uroczystościach przedszkolnych czego wynikiem może być nieodpowiednia godzinna odbywających się uroczystości.
3.Dwoje rodziców uważa,że kąciki dla rodziców nie są przygotowywane adekwatnie do potrzeb.

Podsumowując powyższe pytania kluczowe, należy wskazać najważniejsze wnioski, które wskazywać będą wskazówki do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodziców oraz ich sugestii, tak, by współpraca przedszkola z rodzicami była jak najefektywniejsza.
Poniżej przedstawiono rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola:
REKOMENDACJE
1.Wypracowane formy współpracy z rodzicami przynoszą pozytywne efekty na wielu płaszczyznach życia przedszkola i należy je kontynuować.
2. W dalszym ciągu zachęcać rodziców do czynnego uczestnictwa we wszelkich działaniach na rzecz grupy oraz przedszkola.
3. W większym stopniu zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w konsultacjach
z logopedą organizowanych w przedszkolu.
4. Planując współpracę z rodzicami należy organizować uroczystości na które zapraszani
są rodzice w godzinach popołudniowych.
5. W przedszkolu istnieją partnerskie relacje łączące rodziców z nauczycielami, rodzice
są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem zatem należy utrzymywać dobry poziom współpracy.
6. Skutecznie uświadamiać rodziców o ich kompetencjach, prawach i możliwościach dzielenia się opiniami na temat funkcjonowania przedszkola.
Raport opracowały:
mgr Katrin Grabiec
mgr Melania PinkawaPrzedszkolowo.pl logo