Raport z ewaluacji 2019/2020

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Obszar I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA


WYMAGANIE 2
„Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”


Jak co roku, w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy, zostaje przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, mająca na celu wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań oraz ulepszenie działalności przedszkola jak i jej ogólne funkcjonowanie. Jest to rzetelny sposób zapoznania się z opiniami rodziców, ale i nauczycieli.

Niniejsze badanie dotyczyło tematu „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”. Zakres badawczy opierał się o następujące pytania kluczowe: W jakim stopniu bierze się pod uwagę warunki do rozwoju dzieci podczas zarządzania przedszkolem? W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki, placu zabaw i poza nim? Jakie nowatorskie rozwiązania realizowane w przedszkolu, przekładają się na rozwój placówki? Jakie starania podejmuje dyrektor w celu ulepszania bazy materialnej (dydaktycznej) oraz w jakim stopniu widać w przedszkolu dbałość o odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych? W jakich formach doskonalenia zawodowego nauczyciele biorą udział i w jaki sposób są do tego zachęcani przez dyrektora? Jaki jest wpływ wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola oraz jak wygląda udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej?

Natomiast kryterium ewaluacyjne opierało się o takie wskaźniki jak: trafność, skuteczność, efektywność. Powyższe badanie przeprowadzone zostało w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicyi oddziałach zamiejscowych przedszkola w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach i Łaziskach.
Narzędziem ewaluacji były kwestionariusze ankiet przygotowane odpowiednio dla rodziców (rozdano 200 ankiet) - liczba zwróconych ankiet wyniosła 149 (100%), kwestionariusze ankiet dla 12 nauczycieli oraz kwestionariusz wywiadu z dyrektorem placówki.
Poniżej przedstawiamy opracowane wyniki badań ewaluacyjnych, oparte na podstawie pytań kluczowych.

•W jakim stopniu bierze się pod uwagę warunki do rozwoju dzieci podczas zarządzania przedszkolem?

Według osób ankietowanych przedszkole „stwarza odpowiednie warunki do rozwoju dzieci”, gdyż aż 59,73% rodziców (89 osób) udzieliło odpowiedzi „tak”, z kolei 38,93% zaznaczyło „zdecydowanie tak”. Natomiast 1 osoba stwierdziła inaczej, czyli „zdecydowanie nie”, natomiast także jedna „nie miała zdania”. Kolejnym pytaniem odpowiadającym powyższemu pytaniu kluczowemu, było zapytanie dotyczące „realizowanych przez nauczycieli działań odpowiadającym potrzebom rozwojowym dzieci”. Tutaj także ankietowani udzielili pozytywnej odpowiedzi, gdzie kolejno 46% stwierdziło, że nauczyciele zdecydowanie realizują odpowiednie działania odpowiadające potrzebom rozwojowym dzieci, a reszta (54% osób) udzieliło odpowiedzi,że „tak”, że działania te są realizowane.
Natomiast, jeżeli chodzi o „wyposażenie przedszkola oraz jego wpływ na rozwój dziecka”, to wyniki ankiet przedstawiają się następująco: najwięcej wskazań, bo 98 osób (65,78%) uważa, że przedszkole jest odpowiednio wyposażone, 39 rodziców (26,18%) twierdzi, iż zdecydowanie wyposażenie przedszkola sprzyja rozwojowi dziecka, natomiast negatywnie wypowiedziało się tylko trzech ankietowanych, którzy wskazali za poprawną odpowiedź „nie”, zaś tylko jedna osoba zaznaczyła odpowiedź „zdecydowanie nie”. Natomiast kolejno jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi, a 7 „nie miało zdania”.
Przy tym pytaniu nauczyciele jednogłośnie stwierdzili (100%), iż w przedszkolu zdecydowanie „stwarza się odpowiednie warunki dla rozwoju dziecka”.
Z kolei dyrektor placówki tak przedstawia swoje działania mające na celu harmonijny rozwój dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu a także uwzględnienie tych warunków w trakcie zarządzania placówką. Dyrektor stwierdza, iż organizuje pracę placówki zgodnie ze Statutem Przedszkola, arkuszami organizacyjnymi i wszystkimi regulaminami we współpracy z nauczycielami i rodzicami. Także zapewnia prawidłowe warunki do rozwoju każdego dziecka. Dyrektor uważa, iż koncepcja pracy placówki jest adekwatna do potrzeb rozwojowych dzieci a nauczyciele podczas prowadzonych zajęć stosują stopniowanie trudności, dzieci wykonują zadania o różnym poziomie trudności. Także są systematycznie wdrażane działania zapewniające podnoszenie jakości pracy placówki. Tworzone są warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podejmowanie są również działania naprawcze i doskonalące, mające na celu rozwój placówki np. poprzez: monitorowanie realizacji podstawy programowej, podnoszenie jakości kontaktów z rodzicami, podnoszenie kompetencji zawodowej nauczycieli, organizowanie zajęć dodatkowych.

•W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki, placu zabaw i poza nim?

Zdaniem ankietowanych, przedszkole „w sposób odpowiedni zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki, placu zabaw i poza nim”, gdzie ponad połowa osób (57,72%) zaznaczyła odpowiedź „tak”, a 33,56% „zdecydowanie tak”. Negatywnie wypowiedziało się tutaj tylko 5 ankietowanych- gdzie „nie” wybrały cztery osoby a „zdecydowanie nie” tylko jedna. Z kolei, w tym pytaniu, żadnej odpowiedzi nie udzielił jeden ankietowany a siedem stwierdziło, że „nie ma zdania”.
Analizując wyniki ankiet dla nauczycieli, stwierdza się, że wszyscy pedagodzy twierdzą, że przedszkole zdecydowanie „zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki, placu zabaw i poza nim”. Dodatkowo, przy pytaniu otwartym, w jaki sposób jest zapewniane bezpieczeństwo dzieciom, nauczyciele wskazali odpowiedzi: „zajęcia i pogadanki z zakresu bezpieczeństwa, kontrolowanie stanu urządzeń i zabawek, wydawanie dzieci osobom upoważnionym” (10 osób) a natomiast pozostałe dwie odpowiedziały, że bezpieczeństwo zapewnia poprzez „czynną obserwacje dzieci” i „ogrodzony plac zabaw”.
Natomiast dyrektor przedszkola tak wypowiada się w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i organizacji bezpiecznej pracy: Przygotowuję swoich pracowników do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu poprzez: szkolenia BHP oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także poprzez zapoznanie ich z planami ewakuacyjnymi, regulaminami przedszkola. Oprócz tego kwestie bezpieczeństwa w przedszkolu regulują przepisy prawa oraz wprowadzone procedury. Co więcej wskazuje na to dokumentacja potwierdzająca działania w tymże zakresie, a więc miesięczne plany pracy, zapisy w dzienniku, Spotkania z Policjantami, Strażą Pożarną, zabawy tematyczne, umowy i zapisy ustalone z dziećmi, np. „Kodeks Przedszkolaka”. Ponadto w naszym przedszkolu bezpieczeństwo w przedszkolu przejawia się poprzez właściwą ilość dzieci w grupach, przestrzeganie obowiązujących procedur dotyczących RODO, odbioru dzieci z placówki, procedury wyjść na spacery. Poza tym na bieżąco kontroluję wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem.

•Jakie nowatorskie rozwiązania realizowane w przedszkolu, przekładają się na rozwój placówki?

Pytanie otwarte dotyczyło działań nowatorskich jakie nauczyciele wprowadzają
w przedszkolu. Tak więc, najwięcej wskazań, bo aż 8 (67%), dotyczyło programów autorskich w przedszkolu, takich jak „Kodowanie na dywanie”, program profilaktyczny „Żyję zdrowo", a także metoda KLANZY czy Batii Strauss. Kolejno, przez trzech nauczycieli, została wymieniona także Metoda Weroniki Sherborne czy „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz. Natomiast jedna osoba ogółem odpowiedziała, że „ciekawe zajęcia przy użyciu nowoczesnych metod edukacyjnych”.
Z kolei rodzice są zadowoleni z organizowanych w przedszkolu zajęć dodatkowych. Aż 58% ankietowanych wskazało odpowiedź, że „tak” są zadowoleni, natomiast 38% uważa,
iż „zdecydowanie tak”. Tylko jedna osoba stwierdziła, iż nie jest zadowolona a zdania nie miały tylko 3 osoby. Natomiast 2 rodziców nie udzieliło odpowiedzi. Przy tym pytaniu najwięcej wskazań, z których rodzice są najbardziej zadowoleni, prezentuje się następująco: basen- 32%, zajęcia językowe- 19%, zajęcia terapeutyczne- 15%, zajęcia plastyczne- 8%, gimnastyka korekcyjna- 7%, robotyka- 5%, logorytmika- 5%, logopedia- 3%, zajęcia teatralne- 2,5%, wyjazdy- 2,5%, spacery- 1 wskazanie, zawody- 1 wskazanie. Tutaj natomiast 9 rodziców wypisała wszystkie zajęcia dodatkowe a 8 nie udzieliła odpowiedzi.

•Jakie starania podejmuje dyrektor w celu ulepszania bazy materialnej (dydaktycznej) oraz w jakim stopniu widać w przedszkolu dbałość o odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych?

Z wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem przedszkola stwierdzono, iż podejmuje on szereg działań dla wzbogacenia bazy lokalowej i dydaktycznej przedszkola. W placówce wykonuje się bieżące remonty, naprawy. Na bieżąco dokonuje się zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli. Dyrektor poprawia warunki wzbogacając sale w sprzęt multimedialny, dostosowuje sale do potrzeb i możliwości dzieci, wyposażając je zgodnie z przyjętymi standardami. Zapewnia kadrze pedagogicznej doskonalenie zawodowe. Promuje i współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Zabezpiecza środki dydaktyczne umożliwiające realizację przyjętych programów nauczania i wychowania. Monitoruje wykorzystanie posiadanych pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia. Udostępnia ksero. Wspiera nowatorskie działania. Monitoruje jakość pracy przedszkola. Wsłuchuje się w oczekiwania dzieci, rodziców, środowiska, współpracuje z różnymi instytucjami. Dyrektor wzbogaca ofertę przedszkola, poprzez: zajęcia dodatkowe, zapraszanie ciekawych gości, organizowanie uroczystości, imprez w przedszkolu, wycieczek.

•W jakich formach doskonalenia zawodowego nauczyciele biorą udział i w jaki sposób są do tego zachęcani przez dyrektora?

W opinii nauczycieli 100% badanych udzielając odpowiedzi „zdecydowanie tak” stwierdziło, że w przedszkolu są organizowane formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
Z uzyskanych informacji wynika, iż w ostatnim roku nauczycielki uczestniczyły w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego. Wszyscy badani nauczyciele korzystają z doskonalenia zawodowego i doskonalenie to przybiera różne formy. Pytając nauczycieli „W ilu formach doskonalenia zawodowego uczestniczyłaś w ostatnim roku?” dwie nauczycielki zadeklarowały,iż uczestniczyły w różnych formach doskonalenia zawodowego nawet 6 razy. Natomiast jedna nauczycielka brała udział, aż 5 razy w formach doskonalenia zawodowego w ostatnim roku. Z kolei pięcioro nauczycieli deklaruje uczestnictwo w 4 formach, zaś dwoje pedagogów jedynie 2 razy skorzystało z różnych form doskonalenia zawodowego. Tylko jedna nauczycielka udzieliła odpowiedzi, że uczestniczyła tylko 1 raz w wybranej formie doskonalenia zawodowego. Natomiast jedna z ankietowanych nauczycielek nie udzieliła odpowiedzi w ilu formach doskonalenia zawodowego brała udział w ostatnim roku.
Z przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem placówki przedszkolnej wynika, że dyrektor zachęca nauczycieli do doskonalenia zawodowego przedstawiając propozycje aktualnych szkoleń, studiów i warsztatów, dofinansowując kursy, szkolenia, studia podyplomowe, organizując rady szkoleniowe. Nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia poprzez szkolenia indywidualne oraz w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ponadto dyrektor wspiera nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego organizując dogodne warunki lokalizacyjne (organizowanie szkoleń, warsztatów na terenie placówki), przyznając dofinansowania do studiów oraz zachęcając do udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (WDN.

•Jaki jest wpływ wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego na podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola oraz jak wygląda udział nauczycieli
w ewaluacji wewnętrznej?

Wszystkie nauczycielki (100%) biorą aktywny udział w ewaluacji wewnętrznej
przedszkola, co potwierdza analiza danych z ankiet. Stopień zaangażowania w poszczególne prace wynika z przesłanek natury organizacyjnej, przydzielonych zadań i harmonogramu realizacji ewaluacji wewnętrznej w naszym przedszkolu. Nauczyciele są zaangażowani w przeprowadzanie ewaluacji.
Nauczyciele odpowiadając „zdecydowanie tak” na pytanie w tym zakresie potwierdzają tym samym, iż wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego brane są pod uwagę podczas planowania pracy. Jak wynika z informacji pozyskanych w ankiecie dla nauczycieli wszystkie nauczycielki (100%) udzielając odpowiedzi „zdecydowanie tak” wykazują, iż planując pracę z dziećmi biorą pod uwagę wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Pani dyrektor podkreśla, iż wnioski z nadzoru pedagogicznego: ukazują co działa bez zarzutów, a co można jeszcze poprawić. Ponadto ich realizacja poprawia jakość pracy przedszkola, a także wykorzystywane są przy tworzeniu planu pracy przedszkola na następny rok. Dyrektor natomiast na ich podstawie wyznacza obszary ewaluacji. Wnioski z zeszłorocznej ewaluacji wewnętrznej zostały wykorzystane do ulepszania współpracy rodzic – przedszkole, przedszkole – dom. Ewaluacja prowadzona jest systematycznie,
a wnioski wdrażane są do pracy.
Według ankietowanych rodziców, w odpowiedzi na pytanie „Czy Państwa zadaniem dyrektor organizuje pracę przedszkola zgodnie ze statutem, wewnętrznymi regulaminami
we współpracy z nauczycielami i rodzicami?” odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 29,53% osób badanych, czyli łącznie 44 respondentów. Pozytywnie na to pytanie udzieliło odpowiedzi, aż 62,40% osób (93 ankietowanych), zaznaczając odpowiedź tak. Tylko jedna osoba, 1% badanych, wskazało odpowiedź nie, natomiast 7,38% respondentów (11 odpowiedzi) udzieliło odpowiedzi neutralnej, iż nie mają zdania. Żaden z ankietowanych rodziców nie zaznaczył odpowiedzi „zdecydowanie nie”.


WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron:

Mocne strony:

1.Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

2.Dyrektor podejmuje skuteczne działania, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach.

3.Pracownicy zostali przeszkoleni i przestrzegają przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.W placówce funkcjonują i są przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa dzieci.

5.W przedszkolu prowadzi się działania nowatorskie – projekty edukacyjne, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, wzbogacenie warsztatu nauczycieli itp.

6.Nauczyciele uczestniczą w WDN i innych formach doskonalenia zawodowego, skutecznie działają w zespołach.

7.Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego i zdobytą wiedzę wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Skutecznie pracują w zespołach, wzbogacają warsztat pracy, co sprzyja rozwojowi przedszkola.

8.Nauczyciele biorą udział w ewaluacji wewnętrznej i świadomie podejmują działania służące rozwojowi przedszkola, biorąc pod uwagę wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego.

9.Systematycznie jest prowadzona ewaluacja, a wnioski wdrażane są do pracy.

Słabe strony:

1.Nie wszyscy rodzice uważają, że przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom na terenie placówki, placu zabaw.

2.Niektórzy rodzice nie są w stanie wypowiedzieć się w kwestii pracy przedszkola zgodnie ze statutem czy wewnętrznymi regulaminami.

Poniżej przedstawiono rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola:

1.Dalsze przestrzeganie funkcjonujących przepisów przez dyrektora, nauczycieli oraz dzieci.

2.Systematyczne prowadzenie zajęć tematycznych z dziećmi dotyczących prawidłowych wzorców i zasad bezpiecznego zachowywania się podczas zabaw oraz zajęć w przedszkolu
i w domu wskazywanie dzieciom unikania zagrożeń i zapobiegania im.

3.Dalsza kontrola bezpieczeństwa ze strony dyrektora.

4.Dalsze motywowanie nauczycieli ze strony dyrektora do podnoszenia kwalifikacji
i wykorzystywania zdobytej wiedzy w czasie pracy.

5.Uwzględnić indywidualne wnioski, opinie rodziców na przyszłość, dotyczące bezpieczeństwa w placówce.

6.Kontynuowanie dobrych praktyk w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej.
7.Dalsze podejmowanie różnorodnych działań służących rozwojowi przedszkola.

8.Angażowanie wszystkich nauczycieli i rodziców w ewaluację wewnętrzną, np. poprzez
uświadamianie im znaczenia ich opinii i sugestii.

9. Dalsze uwzględnianie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Raport opracowały:
mgr Melania Pinkawa
mgr Katrin Grabiec


Przedszkolowo.pl logo