Raport z ewaluacji wewnętrznej 2016/2017
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W JEMIELNICY
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Obszar I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLAWYMAGANIE 2
„Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi dotyczący obszaru badań ewaluacyjnych „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z trzech źródeł: ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i rodziców oraz analizy dokumentów.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono odpowiedzi na zadane poniżej pytania kluczowe oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy przedszkola.


Pytanie 1.
W jaki sposób procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci?

Pobyt dziecka w przedszkolu jest zorganizowany wg zalecanych i przestrzeganych proporcji zagospodarowania czasu. W odniesieniu do ramowego rozkładu dnia przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz czas na odpoczynek dzieci. 36,4% ankietowanych rodziców deklaruje zdecydowanie tak dla wyposażenia przedszkola, a 53,3% - jest zdania, że raczej tak wyposażenie przedszkola zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci. Zdaniem nauczycieli warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola sprzyja rozwojowi i edukacji dzieci. Sale dydaktyczne wyposażone są w zabawki i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wskazują też na dobre wyposażenie, które sprzyja realizacji podstawy programowej. Są to: różnego rodzaju instrumenty muzyczne np. K.Orffa, sprzęt do zabaw ruchowych, sprzęt RTV, tablice tematyczne również w j. niemieckim, gry edukacyjne, chusty animacyjne, filmy dostosowane do zadań edukacyjnych, mikroskop, płyty
z piosenkami, różnego rodzaju kąciki tematyczne np. fryzjerski, samochodowy, czytelniczy, teatralny, kuchenny. Nauczyciele podkreślają, iż meble i zabawki dostosowane są do wieku
i wzrostu dzieci. Plac zabaw wyposażony jest w odpowiedni sprzęt dla dzieci, który posiada atest.
95,4% (56,1% - zdecydowanie tak, 39,3% - raczej tak) badanych rodziców zadeklarowało, iż przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka. Z ankiet dla nauczycieli wynika, iż rozpoznają oni indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości dzieci najczęściej poprzez: obserwację bieżącą, analizę wytworów i prac dzieci, zadawanie zadań o różnym stopniu trudności, obserwację umiejętności dziecka na zajęciach, analizę wyników diagnozy, analizę opinii i orzeczeń z poradni, rozmowy z dziećmi, rozmowy z rodzicami, karty pracy jak również poprzez wymianę spostrzeżeń z innym nauczycielem np. prowadzącym zajęcia dodatkowe – j. angielski, j. niemiecki, kontakty ze specjalistą, np. z logopedą.
W przedszkolu podejmowane są stałe działania w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Nauczyciele dostosowują działania do potrzeb i możliwości dziecka w następujący sposób: dostosowywanie tempa pracy, stopniowanie trudności zadań, rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie materiałów i pomocy dydaktycznych, zachęcanie do udziału
w zadaniach dodatkowych (np.konkursy), pozytywne wzmacnianie, dostosowywanie ćwiczeń, zadań do potrzeb i możliwości wychowanków, organizowanie pracy indywidualnej. Nauczyciele opracowali Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny do pracy
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone są dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Odpowiedzi z ankiet dla rodziców wskazują, iż większość rodziców uważa, że ich dziecko ma zapewnioną pomoc w przedszkolu w razie trudności w rozwoju i edukacji.
Dzieci z trudnościami wspomagane są poprzez dostosowywanie tempa pracy do możliwości dziecka, pomoc w organizacji zabawy i pracy, kontrolowanie wykonywanej pracy, stosowanie pozytywnych wzmocnień (nagrody i pochwały), podejmowanie współpracy z rodzicami i ze specjalistami oraz poprzez częste podchodzenie dziecka w trakcie samodzielnej pracy. Nauczyciele starają się na bieżąco dostosowywać prowadzone przez siebie działania do potrzeb i możliwości wszystkich dzieci.
Dzieci uzdolnione mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas występów, uroczystości przedszkolnych, zachęcane są do udziału w konkursach różnego typu. Nauczyciele prowadzą rozmowy z rodzicami na temat osiągnięć dziecka, angażują w rolę lidera podczas pracy w grupie, pomagają w przygotowaniu pomocy do zajęć, angażują ich do pomocy innym dzieciom, powierza się im prowadzenie zabawy oraz dostarczanie dodatkowych trudniejszych ćwiczeń, zadań do wykonania.
Jak wynika z ankiet dla nauczycieli w przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia dające możliwość wielokierunkowego rozwoju: rytmika, język angielski, język niemiecki, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, religia, zajęcia indywidualne.
Zdaniem ankietowanych rodziców (100%) przedszkole stwarza dzieciom możliwość do nabywania różnorodnych wiadomości i umiejętności. Większość rodziców zauważa zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka. 96,3% rodziców deklaruje, iż otrzymują informację o tym, jak ich dziecko funkcjonuje w przedszkolu.
Nauczyciele podejmują działania w celu jak najszybszym udzielaniu pomocy według potrzeb danego dziecka: praca indywidualna z dzieckiem, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (kierowanie na badania), prowadzenie zajęć rozwijające zainteresowania dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym, udzielanie rodzicom porad, gdzie mogą szukać pomocy, u jakich specjalistów, stosowanie aktywnych metod pracy, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, organizowanie zajęć specjalistycznych ( konsultacje logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
Zdecydowana większość rodziców jest zdania, że przedszkole umożliwia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dziecka. Zgodnie z opinią rodziców informacje
o rozwoju i osiągnięciach ich dziecka pozyskują najczęściej poprzez:
- galeria prac dzieci - 88,8%
- rozmowy indywidualne - 84,1%
- uroczystości i spotkania okolicznościowe – 67,3%
- zebrania z rodzicami – 53,3%
- ocena gotowości szkolnej – 39,3%
- zajęcia otwarte dla rodziców – 39,3%
- inne – 1,9%.
69,2% ankietowanych rodziców stwierdziło, że informacja o postępach ich dziecka jest rzetelna i wyczerpująca. 95,4% badanych rodziców potwierdza, iż przedszkole spełnia ich oczekiwania w zakresie oferty edukacyjnej. Z ankiet skierowanych do rodziców wynika,
że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole, zaś współpracę przedszkola z rodzicami badani określają bardzo dobrze – 57,9% , dobrze 34,6%, raczej dobrze – 6,6%, zaś 0,9% rodziców nie ma zdania.
Analizując wyniki badań nauczyciele tworzą na zajęciach atmosferę sprzyjającą uczeniu się i nabywaniu nowych umiejętności i wiadomości przez dzieci poprzez: ciekawe
i interesujące zajęcia, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, wykorzystanie wielu atrakcyjnych metod i form pracy dostosowanych do dzieci, udzielanie pochwał, zachęcanie do działania, stosowanie ciekawych pomocy dydaktycznych, przekazywanie wiedzy poprzez zabawę i pokaz, pozwalanie na realizowanie pomysłów dzieci, zachęcanie do samodzielności i aktywności w podejmowaniu nowych wyzwań, dostosowując zadania odpowiednio do ich możliwości i potrzeb.


Pytanie 2.
W jaki sposób przedszkole planuje, monitoruje, doskonali procesy wspomagające rozwój i edukację dzieci?

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są przez wszystkich nauczycieli planowane co ma potwierdzenie w dokumentacji przedszkola. Opracowana została koncepcja pracy przedszkola, na jej podstawie roczny plan pracy, z którego wynikają plany miesięczne. Wszyscy nauczyciele planują działania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. W planowaniu swoich działań uwzględniają zainteresowania
i potrzeby dzieci.
Jak wynika z informacji pozyskanych w ankiecie dla nauczycieli przedszkole
w planowaniu procesów edukacyjnych uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego, potrzeby i możliwości dzieci, uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej, roczny plan pracy przedszkola, metody i formy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, planowanie kalendarza imprez, uroczystości, programy profilaktyczne, indywidualne dokształcanie wg aktualnych potrzeb (korzystanie z grantów), miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz korzystanie z nowości obecnej techniki.
Monitorowanie procesów edukacyjnych w przedszkolu odbywa się poprzez obserwację rozwoju dziecka w grupach młodszych, rozmowy indywidualne z dzieckiem, analizę wytworów dziecka, obserwację sytuacji wychowawczych, analizę kart pracy dziecka, uczestnictwo dzieci w uroczystościach przedszkolnych i konkursach, informacje uzyskane od rodziców (rozmowy indywidualne), diagnozę gotowości szkolnej w grupach starszych, śledzenie losów absolwentów, analizę wniosków z ewaluacji wewnętrznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest na bieżąco monitorowana przez nauczycieli,
co ma potwierdzenie w dokumentacji przez nich prowadzonej. Dwa razy w ciągu każdego roku szkolnego formułowane są wnioski z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
Wyniki monitorowania procesów edukacyjnych do pracy z dziećmi wykorzystywane są przede wszystkim do planowania i realizacji pracy indywidualnej z dzieckiem, rozwijania zainteresowań dzieci, wykorzystywania nowych form i metod pracy, organizowania
i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, współpracy z rodzicami (tj. pedagogizacja rodziców), indywidualizacji pracy z dziećmi z wykorzystaniem zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Monitorując procesy edukacyjne nauczyciele zwracają uwagę na to czy program jest właściwie dobrany do potrzeb i możliwości dzieci. Do monitorowania procesów służą także prowadzone przez dyrektora obserwacje zajęć i uroczystości jak i wyposażenie sal poszczególnych grup.


Pytanie 3.
Czy wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu?

Według nauczycieli podejmowane działania na podstawie wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych wspomagają rozwój i edukację dzieci, gdyż przyczyniają się do wzrostu wielu umiejętności dzieci, rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia, a także zwiększają ich samodzielność. Pomagają w dopasowaniu metod i form do indywidualnej pracy z dzieckiem. Wdrażane wnioski wspomagają również udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak i pomagają w doborze odpowiednich pomocy do uzyskania wskazanego efektu. Porównując wyniki diagnozy przedszkolnej (np. jesiennej
i wiosennej) można zaobserwować jakie są zmiany w rozwoju edukacji dzieci. Na podstawie wniosków z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci nauczyciele zwracają uwagę jaki jest poziom umiejętności dzieci w poszczególnych sferach rozwojowych, które umiejętności należy rozwijać, w jaki sposób wspierać dzieci w rozwijaniu ich potrzeb. Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji pozwalają dogłębnie poznać cały system wspomagania, odpowiednio konstruować plany do pracy zbiorowej
i indywidualnej, a także wzbogacać warsztat pracy.
Efekty wdrażanych wniosków z monitorowania procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci są bardzo widoczne świadczą o tym np. sukcesy dzieci udokumentowane
w kronice przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola, dyplomy, zdjęcia.
Pytanie 4.
Jakie metody pracy nauczyciele dostosowują do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej?

W przedszkolu nauczyciele dostosowują metody pracy do indywidualnych potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka. Zdecydowana większość rodziców 68,2% jest zadowolona z metod pracy nauczycieli z dziećmi. W swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele chętnie stosują różnorodne metody i formy łączące różne rodzaje aktywności podczas zajęć edukacyjnych. Stosowane formy to: indywidualna, zespołowa
i zbiorowa. Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują metody aktywności twórczej. Są to:
- atrakcyjne techniki plastyczne
- techniki parateatralne (teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe)
- zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze
- burza mózgów
- metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
- pedagogika zabawy
- metody wyciszające tzw. relaksacyjne
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
- metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Straus
- ćwiczenia rozwijające aparat artykulacyjny.


Pytanie 5.
Jakie nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci stosuje się w przedszkolu?

W przedszkolu wszyscy nauczyciele (100%) stosują nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. Z kwestionariusza ankiety dla nauczycieli wynika, że wprowadzone
w przedszkolu nowatorskie rozwiązania dotyczą przede wszystkim metod jak i form pracy,
a są to: metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana i Karla Orffa, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, metody aktywizujące, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy metody Integracji Sensorycznej, bajkoterapia, origami, pedagogika zabawy „Klanza”, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, techniki parateatralne, muzykoterapia. Nauczyciele uznają te działania za nowatorskie, ponieważ są one dopełnieniem podstawy programowej, wzmacniają realizację prowadzonych form aktywności, wpływają na rozwój dzieci
i zaspokajają ich potrzeby.
Z analizy danych z ankiety dla nauczycieli wynika, iż działania nowatorskie
w przedszkolu to także: udział w projekcie edukacyjnym „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, własna innowacja „Słuchanie baśni”, udział w projekcie programu „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Edukacja zdrowotna w przedszkolu”, zajęcia z wykorzystaniem multimediów (tablet, komputer), udział w spotkaniach teatralnych w przedszkolu i w Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci - rodzice przychodzą do przedszkola czytać dzieciom bajki, korzystanie ze zbiorów Biblioteki Gminnej, uczestnictwo w konkursach zewnętrznych – konkurs „Zakładka do książki”, konkurs recytatorski „Polscy poeci dzieciom”, W ramach nowatorskich spotkań przedszkole organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, górnik), a także współpracuje z różnymi instytucjami. Za nowatorskie rozwiązania nauczyciele uznają także organizowanie imprez przedszkolnych (np. festyn rodzinny) jak również dostarczanie nowych pomocy dydaktycznych, kart pracy z różnych źródeł edukacyjnych (szkolenia, Internet, prasa edukacyjna). Przedszkole bierze udział w realizacji programu „Jestem zdrowy, gdyż odrzucam dym papierosowy”, „Czyste powietrze wokół nas”.
Stosowanie nowatorskich działań wynika z potrzeb dziecka, oczekiwań rodziców
i środowiska, a także z konieczności dostarczania dzieciom nowych bodźców. Działania nowatorskie poprawiają jakoś pracy przedszkola, zezwalają dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywania wyborów, rozwijają zdolności twórczego myślenia. Dzięki tym działaniom wzbogacona zostaje również oferta przedszkola i wzrasta wizerunek placówki.

WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron:

Mocne strony:
- Na bieżąco monitoruje się procesy rozwoju i edukacji. Udziela się pomocy dzieciom mającym trudności w poszczególnych sferach rozwojowych dostosowując do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
- Procesy zachodzące w przedszkolu są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Przebieg procesu edukacyjnego jest dokumentowany zapisami w dziennikach, kartach obserwacji, diagnozach, dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej.
- Przedszkole zapewnia warunki do samodzielnych działań dzieci.
- Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu.
- Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.
- Przedszkole wzbogaca ofertę zajęć dla dzieci o dodatkowe zajęcia.
- Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka oraz podejmowane są działania wspomagające rozwój dzieci.
- Zastosowanie przez nauczycieli ciekawych metod pracy z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych wspiera rozwój zdolności wychowanków przedszkola.

Słabe strony:
- Zbyt mało wyczerpująca i systematyczna informacja rodziców o podejmowanych działaniach, postępach i trudnościach dzieci.

Wnioski, które należy uwzględnić w planowaniu działań przedszkola

- Rozwijać działania w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci.
- Systematycznie informować rodziców o podejmowanych działaniach, postępach
i trudnościach dzieci.
- Rozwijać i uściślać współpracę z rodzicami.
- Wzbogacać placówkę w pomoce dydaktyczne do indywidualnego wykorzystania ich przez dzieci w trakcie zabaw i zajęć.


Opracowała:
Melania Pinkawa
Przedszkolowo.pl logo